ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಟಗಳು ತಿನ್ನುವೆ divest ಅದರ ಲಾಟರಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ನಿರ್ಧಾರ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಕುರ್ಚಿ ಜೇಮೀ Odell ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ವೈಸ್ ಚೇರ್ ಟೋನಿ Korsanos. ಎಷ್ಟು ಹಣ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಮಾಡಲು ನಿಂದ ದರೋಡೆ ಕ್ಯಾಸಿನೊ.